Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС
ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВАРНА
гр. Варна, ул. Ян Палах" № 4
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
От „НИКОС-ХРАНИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Ангел Стоянов" № 1, ЕИК 124021267
Управител: Мирослава Николаева Рачева-Куртева
Пълен пощенски адрес: гр. Добрич, ул. "Ангел Стоянов" № 1
Телефон, факс и адрес по електронна поща: 0889 450 812, sl@nikos.bg
Лице за връзка: Светлана Линковска – финансов директор
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че „НИКОС-ХРАНИНЖЕНЕРИНГ" ООД има инвестиционно предложение да изгради обект: „Водовземане от съществуващи сондажи за поливане на зелени площи, захранване на декоративно езеро и измиване на площадки, тротоари и помещения на територията на предприятието"
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Разглежданото Инвестиционно предложение е ново. Площадката на която има два съществуващи сондажи представлява урбанизирана територия в промишлената зона на гр. Добрич. Ръководството на дружеството е преценило, че има необходимост да подобри условията за обитаване, като на откритата площ на предприятието създаде зелени площи и декоративно езеро, и да подобри почистването чрез измиване. За целта ще се ползва водно количество 4260 м3/год., какъвто свободен ресурс имат двата собствени сондажа. Разделяне на водопроводната мрежа, освен че ще подобри условията за труд и отдих, ще допринесе за икономия на режийни разходи за вода.
Няма необходимост от изграждане на нови пътища и отклонение.
Our clients for us