НИКОС-ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0471-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".

НИКОС-ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0471-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Настоящото проектно предложение предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на процеса. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността.
Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на малко предприятие от Добрич, което ще му осигури повишена конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

Специфични цели:
- Повишаване производствения капацитет за производство на машини, съоръжения и оборудване за млекопреработвателната промишленост, чрез преодоляване на проблемните "тесни места" в технологичния процес.

- Оптимизация и автоматизация на процеса на разкрояване на детайлите, чрез внедряване на модерно и високотехнологично оборудване.

- Постигане на висока степен на автоматизация на специфични технологични операции, което води до нарастване на производителността в цялото предприятие.
- Разширяване на капацитета на кандидата за производство на всички фирмени продукти и създаване на предпоставки за устойчив износ в чужбина, посредством внедряване на инженерен софтуер за оптимизация и ефективност на производството.

- Постигане на устойчив икономически растеж и добавяне на стойност към бизнес модела на кандидата, чрез внедряване на иновативни за бранша технологии.

Обща стойност на проекта: 1 060 000,00 лв., от които 630 700,00 лв. европейско и 111 300,00 лв. национално съфинансиране.